Klauzula informacyjna RODO

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

 

 • administratorem Pani/Pana danych jest Integrative Medical Center sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach Wrocławskich ul. Strzelińska 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie, telefon 730 597 597 (IMC), wpisany na listę podmiotów leczniczych pod numerem 000000167901.

 

 • w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, prosimy kontaktować się pod adresem: biuro@imc.wroc.pl, telefonicznie 730 597 597 lub listownie na adres IMC.

 

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych przez IMC na podstawie art. 9 ust 2 pkt c, h RODO, oraz przepisów: 
  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z .2017 r., poz. 1318 z późn. zm.),
  •  
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.),
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. 2017 r.,poz. 125 z późn. zm.),

 

 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 123 z późn. zm.),

 

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz.U. z 2018 r , poz. 160 z późn. zm.),

 

 • Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr. 234 poz. 1570 z dnia 30 grudnia 2008 r.).

 

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne podmioty lecznicze wykonujące świadczenia na rzecz IMC, ZUS, KRUS, Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Zakład Epidemiologii i Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Sądy, Prokuratury, Policja, firmy ubezpieczeniowe z którymi Pani/Pan ma podpisaną zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej – jedynie w zakresie niezbędnym zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem prawa do poufności danych.

 

– Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być ponadto podmioty świadczące na rzecz IMC usługi wynajmu budynku, obsługi administracyjnej, informatyczne i teleinformatyczne, marketingowe, pocztowe lub kurierskie, usługi księgowe, prawne, doradcze – jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem prawa do poufności danych.

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez IMC przez okres 20 lat wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa,

 

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie ustawowego obowiązku wykonywanego przez podmiot leczniczy.

 

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

 

 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; gdyż IMC jako podmiot leczniczy ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; brak przekazania danych pacjenta spowoduje niemożność udzielania świadczeń zdrowotnych. W zakresie pozostałych danych takim jak nr telefonu, adres e mail podanie danych jest dobrowolne, zaś odmowa przekazania tych informacji może skutkować utrudnieniem w korzystaniu z usług medycznych IMC np. poprzez brak dostępu do SMS-ów o rezerwacji wizyty, niemożności poinformowania o odwołaniu wizyty przez IMC,

 

–  IMC nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.