Klauzula informacyjna RODO

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

 

– administratorem Pani/Pana danych jest Klinika Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach Wrocławskich ul. Strzelińska 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie, telefon 730 597 597 (KZ).

 

– w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, prosimy kontaktować się pod adresem: biuro@imc.wroc.pl, telefonicznie 730 597 597 lub listownie na adres KZ.

 

 

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu:

 

– wykonania usług hotelowych, odnowy biologicznej (masaże, IMC Wellness), cateringowych, warsztatów i zajęć ruchowych, szkoleniowych oraz innych wg aktualnej oferty usług świadczonych przez KZ zgodnie z zawarta umową, art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KZ, w szczególności wynikających z obowiązujących ustaw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 

– wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów KZ: prowadzenia marketingu usług oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 

– KZ otrzymuje Pani/Pana dane bezpośrednio (np. w momencie korzystania z naszych usług) lub za pośrednictwem innych osób (np. innych podmiotów pośredniczących w oferowaniu naszych usług, któremu Pani/Pan udostępnił swoje dane). W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych KZ. KZ zbiera podstawowe dane obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych.

 

– Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz KZ usługi obsługi administracyjnej, informatyczne i teleinformatyczne, marketingowe, pocztowe lub kurierskie, usługi księgowe, prawne, doradcze – jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem prawa do poufności danych.

 

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez KZ przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wykonaną przez KZ, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.

 

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

– ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

 

– Podanie przez Panią/pana danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania przez Panią/Pana danych może uniemożliwić zawarcie lub/i wykonanie umowy oraz świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usługi.

 

–  KZ nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.