Regulamin uczestnictwa w cyklicznych programach wellness

organizowanych przez Integrative Medical Center i Klinika Zdrowia Sp. z o.o.

 

 

§1

Definicje

 

 1. Regulamin posługuje się następującymi definicjami:
 • Program wellness – autorski program stworzony przez dr n.med. Preeti Agrawal, organizowany przez Organizatora mający charakter informacyjno – promocyjny, służący zwiększeniu świadomości prozdrowotnej oraz mające cel leczniczy i regeneracyjny,
 • Organizator – Klinika Zdrowia Sp. z o.o., z siedzibą w Żernikach Wrocławskich 55 – 010 Siechnice przy ul. Strzelińskiej 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000269317, NIP: 8942906443lub.
 • Uczestnik – pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zawierają z Organizatorem umowę o udział w programie,
 • Regulamin – regulamin uczestnictwa w programach organizowanym przez Organizatora,
 • Formularz zgłoszeniowy – formularz, za pomocą którego Uczestnik zgłasza swój udział w warsztacie, dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.centrumimc.pl,
 • Siła wyższa – jedno albo więcej zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy o udział w warsztacie, tj. w szczególności pożar, nawałnica, powódź i inne klęski żywiołowe lub ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe, wojna, działania wojenne, bunt, powstanie, pucz wojskowy lub inny zamach stanu, wojna domowa, działania terrorystyczne, strajki, lokauty lub inne przyczyny pozostające poza kontrolą Organizatora.

 

 1. Regulamin określa podstawowe zasady i warunki uczestnictwa w programach, w szczególności kryteria uczestnictwa, proces zgłaszania uczestnictwa w programie, obowiązki stron, warunki rezygnacji z uczestnictwa, zmiany terminów, itp.

 

 

§2

Zgłoszenia uczestnictwa w Programie

 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Programie odbywają się drogą elektroniczną na stronie www.im-online.pl poprzez zapis na wybrany program wellness, zgłoszenie chęci uczestnictwa w recepcji Organizatora lub drogą mailową na adres: kontakt@imc.wroc.pl
 2. Uczestnik po poprawnym zgłoszeniu powinien odbyć konsultację lekarską kwalifikującą do programu. Przedstawiając podczas konsultacji dokumentację medyczną oraz informując lekarza prowadzącego o wszelkich dolegliwościach.
 3. Uczestnik zakwalifikowany do programu powinien odpowiednio się przygotować, stosując sie do zaleceń lekarskich.
 4. Uczestnik po zakwalifikowaniu do programu zobowiązuje się uiścić opłatę za program.

 

 

§3

Termin i miejsce programów wellness

 

 1. Programy wellness odbywają się w terminach i godzinach wskazanych przez Organizatora, szczegółowy harmonogram oraz terminy znajdują się na stronie centrumimc.pl oraz w postaci wydruków w siedzibie Organizatora.
 2. Programy wellness odbywają się w siedzibie Organizatora, tj. miejscowości Żerniki Wrocławskie 55 – 010 poczta Siechnice przy ul. Strzelińskiej 41.

 

§4

Opłaty i warunki anulacji

 

 1. Szczegółowy wykaz opłat za programy wellness obejmuje Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Opłata za uczestnictwo w programach obejmuje (w zależności od opłaconej i wybranej opcji)
 • Udział w warsztatach grupowych
 • Materiały edukacyjne i dostęp do strefy wiedzy na koncie pacjenta
 • Wyposażenie warsztatów ujętych w programie w  akcesoria i produkty niezbędne do ich przeprowadzenia.
 • Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolację),
 • Opiekę na miejscu,
 • Badanie bioscan, wykrywające słabe pole magnetyczne komórek
 • Edukację prozdrowotną
 • Parking dla uczestnika
 • Nocleg (opcjonalnie)

 

Opłata nie obejmuje zabiegów i terapii indywidualnych zleconych przez lekarza prowadzącego. Program tych terapii ustalany jest indywidualnie według zaleceń lekarskich.

 

 1. Każdy Uczestnik, który dokona zgłoszenia udziału w programie zobowiązany jest do uiszczenia opłaty najpóźniej w ciągu 3 dni po zapisie na program pobytowy.
 2. Warunki rezygnacji z programu:

Anulacja do 21 dni przed planowanym programem.

– zwrot 90% wpłaconej kwoty

Anulacja pomiędzy 21 a 14 dni przed planowanym programem:

– nie zwracamy zadatku, lub zwracamy 50% wpłaconej kwoty (przy wpłaconej wcześniej pełnej kwocie)

Anulacja po 14  dniach przed planowanym programem:

– nie dokonujemy zwrotu, ale możemy przenieść pacjenta na inny termin w ciągu kolejnych 3 miesięcy.

 

 

§5

 1. Liczba miejsc w programach jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych opłatą.
 2. W przypadku braku wolnych miejsc w programie, Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o braku wolnych miejsc.
 3. Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w programie oraz terminowe uiszczenie opłaty na rachunek bankowy Organizatora są równoznaczne z zawarciem umowy na uczestnictwo w programie pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej wpłaty opłaty za udział w Warsztacie, zgłoszenie uczestnictwa w warsztacie wygasa, chyba że Organizator i Uczestnik postanowią inaczej.

 

 

§6

 1. Opłatę za uczestnictwo należy przelać na następujący rachunek bankowy Organizatora: Santander Bank 56 1090 2398 0000 0001 3052 3908. W tytule wpłaty należy wpisać imię, nazwisko, termin warsztatu.
 2. Wszelkie płatności dokonywane są bezgotówkowo na rachunek bankowy Organizatora oraz gotówką lub kartą w recepcji kliniki IMC.
 3. Za dzień otrzymania przez Organizatora opłaty za udział w Warsztacie uważa się dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy Organizatora.

 

 

§7

Zgoda na  prowadzenie dokumentacji

 

 1. Uczestnik programu wyraża zgodę na prowadzenie przez Organizatora dokumentacji fotograficznej z warsztatów i zajęć podczas trwania programu.

 

 

§8

Odwołanie programu lub zmiany terminów

 

 1. Program może zostać odwołany przez Organizatora z przyczyn przez niego zawinionych albo wskutek okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, tj. w szczególności w razie zbyt małej liczby Uczestników, która zapewniłaby samofinansowanie się programu, choroby, niedyspozycji osoby, która miała prowadzić Warsztat (gdy niemożliwe będzie zapewnienie zastępstwa innej osoby wyznaczonej przez Organizatora) lub innej pozostającej poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej przeprowadzenie Warsztatu; jak również w razie wystąpienia Siły wyższej.
 2. Organizator ma prawo zmienić datę i/lub miejsce programu z ważnych przyczyn, tj. w szczególności gdy zmiana spowodowana będzie siłą wyższą lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla Uczestników przebiegu Warsztatu.
 3. Organizator ma prawo zmienić program oraz tematykę i czas jego trwania z ważnych przyczyn, tj. w razie choroby, czy też niedyspozycji osoby, która miała prowadzić Warsztat lub innej pozostającej poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej prowadzenie programu.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 – 3, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników o odwołaniu Warsztatu lub poczynionych zmianach.
 5. W przypadku odwołania programu z przyczyn wskazanych w ust. 1, Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę za udział w Warsztacie, w terminie 14 dni roboczych od chwili przesłania powiadomienia do Uczestnika o odwołaniu programu wellness. Za zgodą Uczestnika Organizator będzie mógł pozostawić opłatę na poczet udziału Uczestnika w innym warsztacie, który organizowany będzie przez Organizatora.
 6. W przypadku zmiany daty i/lub miejsca Programu – za wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości z przyczyn wskazanych w ust. 2 – Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Programie w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianach, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Warsztatu. Oświadczenie Uczestnika o rezygnacji w Warsztacie powinno być złożone na piśmie i przesłane listem poleconym na adres siedziby Organizatora. Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę za udział w Programie w terminie 14 dni roboczych od chwili otrzymania oświadczenia Uczestnika o rezygnacji w Programie. Brak otrzymania oświadczenia o rezygnacji w terminie 14 dni od chwili powiadomienia Uczestnika o zmianach poczytuje się jako przyjęcie zmienionych warunków uczestnictwa w Programie.
 7. W przypadku zmiany programu z przyczyn wskazanych w ust. 3 Uczestnik ma prawo do obniżenia ceny za udział w Programie proporcjonalnie do czasu trwania Programu, co do których zmieniono tematykę lub czas trwania. Uczestnik ma prawo żądać obniżenia ceny w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianach. Oświadczenia Uczestnika powinno być złożone w sposób i w formie wskazanej powyżej w ust. 6. Organizator zwróci Uczestnikowi różnicę pomiędzy uiszczoną opłatą a ceną obniżoną w terminie 14 dni roboczych od chwili otrzymania oświadczenia Uczestnika. Brak otrzymania oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny w terminie 14 dni od chwili powiadomienia Uczestnika o zmianach poczytuje się jako przyjęcie zmienionych warunków uczestnictwa w Programie.

 

 

§9

Reklamacje, odpowiedzialność Organizatora

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Programu należy zgłaszać Organizatorowi niezwłocznie w trakcie jego trwania, aby ich zasadność mogła być weryfikowana na bieżąco. Wszelkie inne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej (listu poleconego przesłanego na adres siedziby Organizatora) oraz jednocześnie na adres mailowy Organizatora, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Programu. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji. Ponadto reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem zwykłym lub na wskazany adres mailowy.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń elektronicznych lub telefonicznych oraz skuteczność dostarczenia wiadomości elektronicznej lub telefonicznej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego, w tym w szczególności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Programie, w szczególności kosztów dojazdu, parkingu czy też kosztów ubezpieczenia Uczestnika.
 4. W przypadku, gdy Program wellness nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania (poza zwrotem opłaty za uczestnictwo w Programie, na zasadach określonych w § 9).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność oraz za jakiekolwiek utrudnienia we wzięciu udziału przez Uczestnika w Programie, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 6. Organizator Programu wellness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Programu.

 

§10

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z uczestnictwem w programie rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla pozwanego.
 3. Uczestnicy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego opisanego w § 2 wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby wykonania umowy o uczestnictwo w Programach oraz w celach związanych z działalnością Organizatora w zakresie organizowania Programów (działalność promocyjna). Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie działalności promocyjnej.