Regulamin ogólny świadczenia usług na rzecz pacjentów w Centrum Zdrowia IMC
z dnia 27.01.2023r.

 

 

SPIS TREŚCI

 

 1. KONTAKT Z CENTRUM ZDROWIA IMC (2)
 2. REJESTRACJA (3)
 3. USŁUGI (3)
 4. WYNAGRODZENIE ZA USŁUGĘ (Z WYJĄTKIEM PROGRAMÓW POBYTOWYCH) (5)
 5. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA NIEODWOŁANE USŁUGI (Z WYJĄTKIEM PROGRAMÓW POBYTOWYCH I PAKIETÓW USŁUG WSKAZANYCH W IV PKT 6) (6)
 6. ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI (IM ONLINE) (6)
 7. REKLAMACJE (8)
 8. PROGRAMY POBYTOWE (8)

Definicje

Zgłoszenia uczestnictwa w Programie pobytowym

Termin i miejsce programów wellness

Wpłata opłaty

Opłaty oraz warunki rezygnacji uczestnika ze zgłoszenia i programu i zwrot opłaty przy rezygnacji

Zgoda na prowadzenie dokumentacji przez Organizatora

Odwołanie programu lub zmiany terminów

Reklamacje

Odpowiedzialność Organizatora

9. KONSULTACJE UDZIELANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KLINIKI DR PREETI AGRAWAL (13)

Definicje

Wymagania techniczne

Rodzaje i warunki świadczonych konsultacji

Wpłata za usługę medyczną – konsultację

Reklamacje

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE (16)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (17)

 

 

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług na rzecz pacjentów przez następujące podmioty wykonujące działalność leczniczą:

 

 1. Integrative Medical Center sp. z o.o.  przy ul. Strzelińskiej 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie, KRS nr 0000488835, REGON 022307900, NIP 8992749448, wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi 000000167901, 
 2. Klinika Zdrowia sp. z o.o. przy ul. Strzelińskiej 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie, KRS nr 0000269317, REGON 020525431 NIP 8942906443, wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi 000000212706,
 3. Klinika dr Preeti Agrawal przy ul. Strzelińskiej 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie zarejestrowaną w CEiDG, REGON 932661473, NIP 8981206299. Dr Preeti Agrawal jest wpisana do rejestru praktyk zawodowych lekarzy nr rejestru – 000000119959, działających pod marką Centrum Zdrowia IMC przy ul. Strzelińskiej 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie.

 

Akceptacja niniejszego Regulaminu przez pacjenta jest równoznaczna z wyrażeniem przez pacjenta zgody na przedstawione w nim warunki umowne, dlatego w imieniu Integrative Medical Center sp. z o.o., Klinika Zdrowia sp. z o.o., Klinika dr Preeti Agrawal  działających pod marką Centrum Zdrowia IMC prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami i informacjami, zanim zdecyduje się Pan/i korzystać z Naszych usług. 

 

Wszelkich informacji pacjentom na temat ceny za konkretną usługę wg cennika udziela recepcja Centrum Zdrowia IMC. 

 

 

1. KONTAKT Z CENTRUM ZDROWIA IMC

 

Centrum Zdrowia IMC prowadzi stronę internetową pod adresem https://centrumimc.pl/ .

 

Kontakt z Centrum Zdrowia IMC jest możliwy: 

 1. w formie pisemnej lub osobistej na adres: 
  • Integrative Medical Center sp. z o.o.  ul. Strzelińska 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie, 
  • Klinika Zdrowia sp. z o.o. ul. Strzelińska 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie,
  • Klinika dr Preeti Agrawal  ul. Strzelińska 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie,
 2. w formie elektronicznej na adres: 
 3. telefonicznie pod numerami:
  • Integrative Medical Center sp. z o.o. lub Klinika Zdrowia sp. z o.o. tel. (+48) 730 597 597,
  •  Klinika dr Preeti Agrawal  tel. (+48) 609 539 201,  tel. (+48) 730 597 597, tel. (+48) 667 939 372 . 

 

 

2. REJESTRACJA

 

 1. Rejestracja pacjentów w Centrum Zdrowia IMC jest możliwa:
  • osobiście lub telefonicznie zgodnie z formą kontaktu opisaną w pkt I niniejszego Regulaminu, 
  • elektronicznie poprzez formularz rejestracji wizyty pacjenta na stronie internetowej Centrum Zdrowia IMC wskazanej w pkt I niniejszego Regulaminu. 
  • elektronicznie poprzez konto pacjenta po zalogowaniu się w systemie rejestracji na stronie internetowej https://im-online.pl/site/login
 2. Rejestracja pacjenta w Centrum Zdrowia IMC jest równoznaczna ze zobowiązaniem zapłaty za usługę przez pacjenta oraz uprawnieniem do skorzystania z zarejestrowanej usługi przez pacjenta.  
 3. Centrum Zdrowia IMC przy rejestracji pacjenta może pobierać od pacjenta opłatę za rejestrację na poczet zapłaty za usługę. Zasady zwrotu uiszczonej przez pacjenta opłaty za rejestrację w przypadku, gdy pacjenta nie skorzystał z usługi na jaką był zarejestrowany, określa niniejszy Regulamin. 
 4. Rejestracja inna niż przez poprzez konto pacjenta, wymaga podania przez pacjenta danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e mail oraz akceptacji przez pacjenta ceny za usługę i treści niniejszego Regulaminu. 
 5. Rejestracja elektroniczna poprzez formularz rejestracji wizyty pacjenta, wymaga potwierdzenia faktu rejestracji poprzez wpisanie kodu otrzymanego w formie SMS na stronie internetowej Centrum Zdrowia IMC wskazanej w pkt I niniejszego Regulaminu.
 6. Centrum Zdrowia IMC może potwierdzać telefonicznie lub w formie elektronicznej stawiennictwo pacjenta na termin umówionej usługi pacjenta np. poprzez wysłanie wiadomości e mail lub sms. 

 

 

3. USŁUGI

 

 1. Centrum Zdrowia IMC świadczy na rzecz pacjentów:
  • usługi medyczne w szczególności konsultacje lekarskie, zabiegi oraz usługi wsparcia psychologicznego, 
  • terapie & wellness w szczególności masaże, masaże ajurwedyjskie, masaże medycyny chińskiej, akupunkturę, zabiegi fizjoterapeutyczne, zajęcia grupowe, warsztaty samorozwojowe, 
  • programy pobytowe. 
 2. Korzystanie z niektórych usług Centrum Zdrowia IMC wskazanych w pkt 1 powyżej wymaga wcześniejszej konsultacji lekarskiej pacjenta pod katem wskazań wiedzy medycznej, wykonania badań laboratoryjnych. Wszelkich informacji pacjentom udziela recepcja  Centrum Zdrowia IMC. 
 3. Oferta usług świadczonych w Centrum Zdrowia IMC jest opisana na stronie internetowej wskazanej w pkt I niniejszego Regulaminu. W przypadku niejasności lub jakichkolwiek pytań pacjenta, wszelkich informacji udziela recepcja  Centrum Zdrowia IMC. 
 4. Pacjent rejestrując się na wykonanie usługi w Centrum Zdrowia IMC zobowiązuje się do stawiennictwa w ustalonym terminie na 15 minut przed godziną umówionej usługi w Centrum Zdrowia IMC.
 5. W uzasadnionych przypadkach Centrum Zdrowia IMC prosi pacjentów o wcześniejsze przybycie. 
 6. Pacjenci umówieni na wykonanie usługi medycznej powinni zabrać ze sobą dokumentację medyczną w tym wyniki badań laboratoryjnych. 
 7. Centrum Zdrowia IMC uprzedza, że w przypadku niektórych usług – w szczególności konsultacji lekarskich, z uwagi na specyfikę udzielanej usługi, umówiona z pacjentem godzina usługi jest orientacyjna i możliwe jest opóźnienie. Pacjenci oczekują w poczekalni Centrum Zdrowia IMC. 
 8. Pacjenci mogą być zobowiązani do przekazania Centrum Zdrowia IMC danych osobowych, dokumentacji medycznej oraz do wypełnienia i przekazania oświadczeń, zgód pacjenta określonych w ustawie o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub innych przepisach prawa, do uzyskania których zobowiązane lub uprawnione są podmioty prowadzące działalność leczniczą. 
 9. W przypadku niezawinionej nieobecności osoby wykonującej usługę na rzecz pacjenta w Centrum Zdrowia IMC, przed terminem umówionego usługi Centrum Zdrowia IMC zaproponuje pacjentowi inny termin wykonania usługi. 
 10. Centrum Zdrowia IMC nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pacjentów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione na terenie Centrum Zdrowia IMC. W Centrum Zdrowia IMC zamontowany jest monitoring wizyjny w celu ochrony osób i mienia pacjentów. 
 11. Pacjent ma możliwość odstąpienia od umowy o wykonanie usług medycznych i terapii & wellness w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w przypadku umowy zawartej na odległość (np.: drogą elektroniczną) lub poza siedzibą Centrum Zdrowia IMC, chyba, że w tym czasie podmiot świadczący usługę z Centrum Zdrowia IMC wykonał usługę – wówczas następuje utrata prawa do odstąpienia – na co pacjent niniejszym wyraża zgodę.
 12. Odstąpienie następuję zgodnie z procedurą opisaną w art. 30 ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2017, poz. 683 t.j.) w formie pisemnej, elektronicznej zgodnie z formą kontaktu określoną w części I Regulaminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest załączony do niniejszego Regulaminu. 
 13. W przypadku odstąpienia od umowy Centrum Zdrowia IMC gwarantuje zwrot wpłaconego wynagrodzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w sposób tożsamy ze sposobem dokonania zapłaty przez pacjenta. 
 14. Centrum Zdrowia IMC i pacjent wyłączają uprawnienie do wypowiedzenia zawartej umowy o wykonanie usług medycznych i terapii & wellness pomiędzy Centrum Zdrowia IMC i pacjentem.

 

 

4. WYNAGRODZENIE ZA USŁUGĘ (Z WYJĄTKIEM PROGRAMÓW POBYTOWYCH) 

 

 1. Pacjent rejestrując się na wykonanie usługi w Centrum Zdrowia IMC zobowiązuje się do zapłaty ceny za usługę wskazanej w cenniku lub podanej pacjentowi w formularzu rejestracji wizyty pacjenta.
 2. Wszelkich informacji pacjentom na temat ceny za konkretną usługę wg cennika udziela recepcja Centrum Zdrowia IMC. 
 3. Wynagrodzenie za usługę w Centrum Zdrowia IMC należy zapłacić najpóźniej przy wykonaniu usługi, chyba, że pacjent wykupił pakiet usług, które będzie wykorzystywał w określonym czasie zgodnie z harmonogramem, wówczas wynagrodzenie za usługę w Centrum Zdrowia IMC należy uiścić najpóźniej przy wykonaniu pierwszej usługi z pakietu. 
 4. Wynagrodzenie jest płatne gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy:
  • Integrative Medical Center sp. z o.o. nr 98 1090 2590 0000 0001 2280 4889, SWIFT: WBKPPLPP, IBAN: PL98 10902590 0000 0001 2280 4889,
  • Klinika Zdrowia sp. z o.o. nr 56 1090 2398 0000 0001 3052 3908, SWIFT: WBKPPLPP, IBAN: PL56 1090 2398 0000 0001 3052 3908,
  • Klinika dr Preeti Agrawal nr 53 2490 0005 0000 4530 2372 3194, SWIFT: ALBPPLPW, IBAN: PL53 2490 0005 0000 4530 2372 3194.
 5. Wynagrodzenie jest płatne poprzez konto PAYU oraz Przelewy24 za pośrednictwem strony internetowej operatora płatności elektronicznych przy rejestracji elektronicznie poprzez formularz rejestracji wizyty pacjenta. 
 6. Centrum Zdrowia IMC nie zwraca zapłaconego przez pacjenta wynagrodzenia za usługę, jeśli pacjent nie wykorzystał usługi z pakietu zgodnie z harmonogramem z przyczyn niezależnych od Centrum Zdrowia IMC (np.: pacjent nie stawił się na umówiona usługę lub odwołał umówioną usługę) w zakresie następujących usług:
  • Komora hiperbaryczna – tlenoterapia (pakiet 5 lub 10 zabiegów),
  • Akupunktura (pakiet 10 sesji)
  • Refleksoterapia twarzy (pakiet 10 sesji)
  • Refleksoterapia stóp (pakiet 10 sesji)
  • Osteopatia (pakiet 10 sesji).
 1. Warunki rezygnacji z opłaconej usługi medycznej, zajęć cyklicznych czy terapii:
  1. Anulacja do 24 godzin przed planowaną usługą:
   • – zwrot 100% wpłaconej kwoty
  2. Anulacja po:
   • – nie dokonujemy zwrotu, ale możemy przenieść pacjenta na inny termin w ciągu kolejnego 1 miesiąca.
 1. Warunki rezygnacji z opłaconego warsztatu:
  1. Anulacja do 14 dni przed planowanym warsztatem.
   • – zwrot 100% wpłaconej kwoty
  2. Anulacja pomiędzy 14 a 7 dni przed planowanym warsztatem:
   • – nie zwracamy zadatku, lub zwracamy 50% wpłaconej kwoty (przy wpłaconej wcześniej pełnej kwocie)
  3. Anulacja po 7 dniach przed planowanym warsztatem:
   • – nie dokonujemy zwrotu, ale możemy przenieść pacjenta na inny termin w ciągu kolejnego roku.

 

5. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA NIEODWOŁANE USŁUGI (Z WYJĄTKIEM PROGRAMÓW POBYTOWYCH I PAKIETÓW USŁUG WSKAZANYCH W IV PKT 6)

 

Niniejsze zasady wprowadza się w trosce o zapewnienie optymalnego wykorzystania czasu pracy personelu Centrum Zdrowia IMC oraz zapewnienia dostępności usług dla pacjentów.

 1. Termin i godzina umówionej usługi pacjenta w Centrum Zdrowia IMC może zostać odwołana lub zmieniona przez pacjenta na inny termin (wg dostępności usługi) najpóźniej na 48 godziny przez zaplanowaną godziną usługi poprzez e mail – kontakt@imc.wroc.pl lub telefonicznie na numer Centrum Zdrowia IMC +48 667 939 372, +48 730 597 597. 
 2. W przypadku niestawiennictwa pacjenta w terminie i o godzinie umówionej usługi lub odwołania usługi przez pacjenta:
  1. później niż na 48 godziny przed umówioną godziną usługi, Centrum Zdrowia IMC należna jest opłata rezerwacyjna w wysokości 20 % ceny danej usługi wg obowiązującego cennika za usługę jaka miała zostać świadczona,
  2. później niż na 24 godziny przed umówioną godziną usługi, Centrum Zdrowia IMC należna jest opłata rezerwacyjna w wysokości 50 % ceny danej usługi wg obowiązującego cennika za usługę jaka miała zostać świadczona.
 3. Postanowienia punktu 1 i 2 nie dotyczą usług wskazanych w IV punkt 6 Regulaminu (usługi z pakietu) oraz Programów Pobytowych i Indywidualnych.
 4. Opłata rezerwacyjna opisana w punkcie 2 lit. a) lub b) jest pobierana z zapłaconej przez pacjenta przy rejestracja kwoty opłaty za rejestrację lub w przypadku braku pobrania opłaty za rejestrację, jest płatna przez pacjenta na 2 dni robocze przed kolejną umówioną w Centrum Zdrowia IMC usługa pacjenta gotówką lub przelewem na rachunek bankowy podmiotu świadczącego usługę na rzecz pacjenta w Centrum Zdrowia IMC.
 5. Centrum Zdrowia IMC zastrzega prawo do odmowy rejestracji telefonicznej pacjenta, który nie uiścił opłaty rezerwacyjnej opisanej w punkcie 2 (przy zachowaniu możliwości rejestracji osobistej w siedzibie Centrum Zdrowia IMC) lub/i odmowy udzielenia dalszych usług w Centrum Zdrowia IMC.
 6. Centrum Zdrowia IMC w szczególnych wypadkach na wniosek pacjenta, może odstąpić od naliczenia opłaty rezerwacyjnej. Decyzję podejmuje zarząd podmiotu świadczącego usługę na rzecz pacjenta w Centrum Zdrowia IMC.

 

 

6. ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI (IM ONLINE)

 

 1. Centrum Zdrowia IMC umożliwia pacjentom korzystanie z konta pacjenta na stronie internetowej https://im-online.pl/site/login.
 2. Korzystanie z konta pacjenta przez pacjenta jest możliwe pod warunkiem posiadania przez pacjenta komputera lub urządzenia typu smartfon z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet.
 3. Korzystanie z konta pacjenta jest uzależnione od uprzedniego założenia przez pacjenta konta pacjenta oraz podania danych osobowych w rubrykach na formularzu elektronicznym i nr PESEL podczas rejestracji konta a także wybrania loginu i hasła, które umożliwiają dostęp do indywidualnego konta pacjenta. 
 4. Podanie błędnego hasła powoduje zablokowanie konta pacjenta. W przypadku zablokowania konta pacjenta oraz w przypadku utraty loginu lub/i hasła do konta pacjenta, dostęp do konta pacjenta jest możliwy po uprzednim kontakcie telefonicznym lub osobistym z Centrum Zdrowia IMC w celu przywrócenia dostępu do konta pacjenta. 
 5. Centrum Zdrowia IMC nie odpowiada za skutki udostępnienia loginu i/lub hasła do konta pacjenta przez pacjenta osobom trzecim lub wyłudzenie loginu i/lub hasła od pacjenta przez niezaufane programy lub urządzenia informatyczne.
 6. Konto pacjenta posiada następujące funkcje umożliwiające: 
 • rejestracji i odwoływanie usług medycznych (w tym badań diagnostycznych) z wybranym specjalistą w ustalonym terminie,
 • dostęp online do wyników badań,
 • podgląd zaleceń medycznych po wizycie,
 • podgląd listy zarezerwowanych i odbytych wizyt w Centrum Zdrowia IMC,
 • podgląd grafiku pracy w Centrum Zdrowia IMC,
 • wysłanie wiadomości z prośbą o kontakt z pacjentem,
 • drukowanie duplikatów faktur VAT za usługi. Centrum Zdrowia IMC jest uprawnione do dokonywania zmian w funkcjonalności konta pacjenta (dodawania, usuwania, ograniczania i innych modyfikacji). Pacjent nie nabywa wobec Centrum Zdrowia IMC jakichkolwiek praw lub roszczeń z tytułu założenia lub usunięcia konta pacjenta lub dokonywania przez Centrum Zdrowia IMC zmian w funkcjonalności konta pacjenta lub ograniczenia dostępności do konta pacjenta. Korzystanie z konta pacjenta jest bezpłatne. 
 1. Centrum Zdrowia IMC zastrzega sobie prawo do zablokowania na koncie pacjenta funkcjonalności rejestracji usług medycznych wobec pacjenta, który nie uiścił opłaty rezerwacyjnej w przypadku zastosowania wobec pacjenta zapisów określonych w części V Regulaminu.
 2. Pacjent nie może dostarczać przez konto pacjenta do systemów informatycznych Centrum Zdrowia IMC treści które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów informatycznych Centrum Zdrowia IMC lub podmiotów współpracujących z Centrum Zdrowia IMC lub treści o charakterze bezprawnym. 
 3. Pacjent w każdej chwili może bezpłatnie zrezygnować z korzystania z konta pacjenta, poprzez wybór odpowiedniej funkcji na koncie pacjenta lub złożyć wniosek do Centrum Zdrowia IMC o usunięcie konta pacjenta. Po usunięciu konta pacjenta, pacjent nie ma dostępu do danych pacjenta zgromadzonych na koncie pacjenta. Dostęp do danych pacjenta po usunięciu konta pacjenta jest możliwy w trybie przewidzianym ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 

 

7. REKLAMACJE

 

 1. Pacjent Centrum Zdrowia IMC w związku ze świadczeniem usług opisanych w niniejszym Regulaminie, obsługą rejestracji, kontem pacjenta oraz funkcjonowaniem Centrum Zdrowia IMC  jest uprawniony do złożenia reklamacji wobec podmiotu który świadczył usługę dla pacjenta. 
 2. Reklamacja pacjenta może być złożona w formie pisemnej, elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy zgodnie z formą kontaktu opisaną w pkt I niniejszego Regulaminu. 
 3. W celu zapewnienia rzetelnego procesu obsługi reklamacji oraz specyfikę wykonywania usług Centrum Zdrowia IMC, reklamacje pacjenta powinny być składane wraz z opisem zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji niezwłocznie po wystąpieniu podstaw reklamacji oraz wskazaniem zakresu żądania pacjenta co do przedmiotu reklamacji. 
 4. Centrum Zdrowia IMC udzieli odpowiedzi na reklamację pacjentowi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej na adres e-mail pacjenta. 
 5. W przypadku pytań lub zastrzeżeń pacjenta wszelkich wyjaśnień pacjentom na bieżąco udziela recepcja Centrum Zdrowia IMC. 

 

 

8. PROGRAMY POBYTOWE 

 

Postanowienia i definicje niniejszej części Regulaminu znajdują zastosowanie do Programów pobytowych Centrum Zdrowia IMC, postanowienia pozostałych części Regulaminu znajdują zastosowanie do Programów pobytowych w zakresie nieuregulowanym w części VIII Regulaminu. 

Wszelkich informacji pacjentom na temat Programów pobytowych Centrum Zdrowia IMC udziela recepcja Centrum Zdrowia IMC. 

 

Definicje

 

 • Program wellness, warsztaty, programy pobytowe – autorski program stworzony przez dr n. med. Preeti Agrawal, organizowany przez Organizatora mający charakter informacyjno – promocyjny, służący zwiększeniu świadomości prozdrowotnej oraz mające cel leczniczy i regeneracyjny,
 • Organizator – Klinika Zdrowia sp. z o.o. 
 • Uczestnik – pełnoletnie osoby fizyczne, które zawierają z Organizatorem umowę o udział w programie pobytowym lub osoby fizyczne na rzecz których osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zawarły z Organizatorem umowę o udział w programie pobytowym, 
 • Siła wyższa – jedno albo więcej zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy o udział w warsztacie, tj. w szczególności pożar, nawałnica, powódź i inne klęski żywiołowe lub ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe, wojna, działania wojenne, bunt, powstanie, pucz wojskowy lub inny zamach stanu, wojna domowa, działania terrorystyczne, strajki, lokauty lub inne przyczyny pozostające poza kontrolą Organizatora.

 

 Zgłoszenia uczestnictwa w Programie pobytowym 

 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w programie pobytowym odbywają się drogą elektroniczną na stronie www.im-online.pl  poprzez zapis na wybrany program wellness lub zgłoszenie chęci uczestnictwa w recepcji Organizatora lub drogą mailową na adres: kontakt@imc.wroc.pl,
 2. Liczba miejsc w programach jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych opłatą uczestnika po zakwalifikowaniu do programu.
 3. W przypadku braku wolnych miejsc w programie, Organizator niezwłocznie poinformuje uczestnika o braku wolnych miejsc.
 4. Uczestnik po poprawnym zgłoszeniu uczestnictwa w przypadku części programów wskazanych przez Organizatora, powinien odbyć konsultację lekarską kwalifikującą do programu, przedstawiając podczas konsultacji dokumentację medyczną oraz informując lekarza prowadzącego o wszelkich dolegliwościach.
 5. Uczestnik zakwalifikowany do programu powinien odpowiednio się przygotować, stosując się do zaleceń lekarskich.
 6. Zgłoszenie w programie pobytowym uczestnika u organizatora jest równoznaczne ze zobowiązaniem uczestnika do zapłaty opłaty.
 7. Uczestnik po zgłoszeniu uczestnictwa w programie zobowiązuje się uiścić Organizatorowi opłatę za program. 
 8. W przypadku konieczności uzyskania kwalifikacji lekarskiej do programu, Uczestnik po zakwalifikowaniu do programu zobowiązuje się uiścić Organizatorowi opłatę za program.  
 9. Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w programie oraz terminowe uiszczenie opłaty na rachunek bankowy organizatora są równoznaczne z zawarciem umowy na uczestnictwo w programie pomiędzy organizatorem i uczestnikiem, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Uczestnik ma możliwość odstąpienia od umowy na uczestnictwo w programie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w przypadku zawarcia umowy na udział w programie pobytowym na odległość (np.: drogą elektroniczną) lub poza siedzibą Centrum Zdrowia IMC, chyba, że w tym czasie organizator przeprowadził program pobytowy – wówczas następuje utrata prawa do odstąpienia – na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę.
 11. Odstąpienie następuję zgodnie z procedurą opisaną w art. 30 ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2017, poz. 683 t.j.) w formie pisemnej, zgodnie z formą kontaktu określoną w części I Regulaminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest załączony do niniejszego Regulaminu.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy organizator gwarantuje zwrot wpłaconej opłaty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w sposób tożsamy ze sposobem dokonania zapłaty przez uczestnika. 
 13. Organizator i uczestnik wyłączają uprawnienie do wypowiedzenia zawartej umowy na uczestnictwo w programie pomiędzy organizatorem i uczestnikiem.

 

Termin i miejsce programów wellness

 

 1. Programy wellness odbywają się w terminach i godzinach wskazanych przez Organizatora, szczegółowy harmonogram oraz terminy znajdują się na stronie centrumimc.pl oraz w postaci wydruków w siedzibie Organizatora.
 2. Programy wellness odbywają się w siedzibie Organizatora ul. Strzelińska 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie w budynku Centrum Zdrowia IMC. 

 

Wpłata opłaty

 1. Wpłaty opłat za programy pobytowe od uczestników dokonywane są bezgotówkowo na rachunek bankowy Organizatora, gotówką lub kartą w recepcji Centrum Zdrowia IMC.
 2. Opłatę za uczestnictwo przy płatności bezgotówkowej należy przelać na następujący rachunek bankowy organizatora: 56 1090 2398 0000 0001 3052 3908. W tytule wpłaty należy wpisać imię, nazwisko, termin warsztatu.
 3. Za dzień otrzymania przez organizatora opłaty za udział w warsztacie uważa się dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy organizatora.

 

Opłaty oraz warunki rezygnacji uczestnika ze zgłoszenia i programu i zwrot opłaty przy rezygnacji

 

 1. Szczegółowy wykaz opłat za programy wellness obejmuje cennik dostępny u Organizatora w ofercie programu. 
 2. Opłata za uczestnictwo w programach obejmuje (w zależności od opłaconej i wybranej opcji)
 • Udział w warsztatach grupowych,
 • Materiały edukacyjne i dostęp do strefy wiedzy na koncie pacjenta,
 • Wyposażenie warsztatów ujętych w programie w akcesoria i produkty niezbędne do ich przeprowadzenia,
 • Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolację),
 • Opiekę na miejscu – Opieka nie jest świadczona całodobowo, 
 • Badanie bioscan, wykrywające słabe pole magnetyczne komórek,
 • Edukację prozdrowotną,
 • Parking dla uczestnika,
 • Nocleg (opcjonalnie).
 1. Opłata nie obejmuje zabiegów i terapii indywidualnych zleconych przez lekarza prowadzącego. Program tych terapii ustalany jest indywidualnie według zaleceń lekarskich.
 2. Każdy uczestnik, który dokona zgłoszenia uczestnictwa w programie pobytowym jest zobowiązany do zapłaty opłaty Organizatorowi w terminie do 3 dni po zakwalifikowaniu na program pobytowy, chyba że uprzednio na piśmie uzgodniono z organizatorem inne warunki wnoszenia opłaty (np. zadatek lub zapłatę w ratach), 
 3. Warunki rezygnacji ze zgłoszenia i programu pobytowego oraz zwrot opłaty:
  • rezygnacja do 21 dni przed planowanym programem – zwrot uczestnikowi przez organizatora 90% z wpłaconej kwoty,
  • rezygnacja pomiędzy 21 a 14 dni przed planowanym programem – organizator nie zwraca uczestnikowi zadatku, lub organizator zwraca uczestnikowi 50% z wpłaconej kwoty (przy wpłaconej wcześniej pełnej opłacie),
  • rezygnacja po 14 dniach przed planowanym programem – organizator nie zwraca uczestnikowi opłaty; organizator proponuje w miarę możliwości uczestnikowi inny termin programu w ciągu kolejnych 3 miesięcy.

 

 Zgoda na prowadzenie dokumentacji przez Organizatora

 

Uczestnik programu wyraża zgodę na prowadzenie przez organizatora dokumentacji fotograficznej z warsztatów i zajęć podczas trwania programu.

 

 

Odwołanie programu lub zmiany terminów

 

 1. Program może zostać odwołany przez organizatora z przyczyn dotyczących i niedotyczących organizatora tj. w szczególności w razie zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników, która zapewniłaby samofinansowanie się programu, choroby, niedyspozycji osoby, która miała prowadzić warsztat (gdy niemożliwe będzie zapewnienie zastępstwa innej osoby wyznaczonej przez organizatora) lub innej pozostającej poza odpowiedzialnością organizatora obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej przeprowadzenie warsztatu; jak również w razie wystąpienia siły wyższej.
 2. Organizator ma prawo zmienić datę i/lub miejsce programu z ważnych przyczyn, tj. w szczególności, gdy zmiana spowodowana będzie siłą wyższą lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu warsztatu.
 3. Organizator ma prawo zmienić program oraz tematykę i czas jego trwania z ważnych przyczyn, tj. w razie choroby, czy też niedyspozycji osoby, która miała prowadzić Warsztat lub innej pozostającej poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej prowadzenie programu.
 4. W przypadkach, o których mowa w punktach 24 – 26, organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników o odwołaniu Warsztatu lub poczynionych zmianach.
 5. W przypadku odwołania programu z przyczyn wskazanych w punkcie 24 organizator zwróci uczestnikowi uiszczoną opłatę za udział w warsztacie, w terminie 14 dni roboczych od chwili przesłania powiadomienia do uczestnika o odwołaniu programu. Za zgodą uczestnika organizator będzie mógł pozostawić opłatę na poczet udziału uczestnika w innym warsztacie, który organizowany będzie przez Organizatora.
 6. W przypadku zmiany daty i/lub miejsca programu – za wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości z przyczyn wskazanych w punkcie 25 – uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w programie w terminie 21 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianach, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Warsztatu. Oświadczenie Uczestnika o rezygnacji w Warsztacie powinno być złożone na piśmie i przesłane listem poleconym lub mailem na adres siedziby Organizatora. Organizator zwróci uczestnikowi uiszczoną opłatę za udział w programie w terminie 14 dni roboczych od chwili otrzymania oświadczenia uczestnika o rezygnacji w programie. Brak otrzymania oświadczenia o rezygnacji w terminie 21 dni od chwili powiadomienia Uczestnika o zmianach poczytuje się jako przyjęcie zmienionych warunków uczestnictwa w Programie.
 7. W przypadku zmiany programu z przyczyn wskazanych w punkcie 26 Uczestnik ma prawo do obniżenia ceny za udział w Programie proporcjonalnie do czasu trwania Programu, co do których zmieniono tematykę lub czas trwania. Uczestnik ma prawo żądać obniżenia ceny. Oświadczenie Uczestnika powinno być złożone na piśmie i przesłane listem poleconym lub mailem na adres siedziby Organizatora. Organizator zwróci Uczestnikowi różnicę pomiędzy uiszczoną opłatą a ceną obniżoną w terminie 14 dni roboczych od chwili otrzymania oświadczenia Uczestnika w przypadku uwzględnienia żądania. 

 

 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać Organizatorowi niezwłocznie w trakcie jego trwania, aby ich zasadność mogła być weryfikowana na bieżąco. Nie narusza to uprawnienia Uczestnika do złożenia reklamacji w późniejszym terminie. Wszelkie inne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej (np.: listu poleconego przesłanego na adres siedziby Organizatora) lub na adres mailowy Organizatora. 
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji. Ponadto reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 3. Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem lub na wskazany adres mailowy.

 

Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń elektronicznych lub telefonicznych oraz skuteczność dostarczenia wiadomości elektronicznej lub telefonicznej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego, w tym w szczególności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Programie, w szczególności kosztów dojazdu, parkingu czy też kosztów ubezpieczenia Uczestnika.
 4. W przypadku, gdy program pobytowy nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania (poza zwrotem opłaty za uczestnictwo w Programie, na zasadach określonych w punkcie 23 części VIII niniejszego Regulaminu).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność oraz za jakiekolwiek utrudnienia we wzięciu udziału przez uczestnika w programie pobytowym, z przyczyn nieleżących po stronie organizatora.
 6. Organizator programu pobytowego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania programu. 

 

 

9. KONSULTACJE UDZIELANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KLINIKI DR PREETI AGRAWAL 

 

Postanowienia i definicje niniejszej części Regulaminu znajdują zastosowanie do konsultacji udzielanych drogą elektroniczną przez Klinikę Dr Preeti Agrawal za pośrednictwem Internetu, postanowienia pozostałych części Regulaminu znajdują zastosowanie do Programów pobytowych w zakresie nieuregulowanym w części IX Regulaminu. 

 

Definicje

 

 • Konsultacja  – usługa świadczona przez Klinikę na rzecz pacjenta polegająca na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie porady medycznej udzielonej poprzez Internet lub/i po zalogowaniu na stronę www https://im-online.pl/site/login związanej ze świadczeniem medycznym udzielonym uprzednio w terminie do 6 miesięcy przez Klinikę pacjentowi w siedzibie Centrum Zdrowia IMC. 
 • Klinika Dr Preeti Agrawal lub Klinika – przedsiębiorca dr Preeti Agrawal.

 

Wymaganie techniczne

 

Korzystanie z konsultacji przez pacjenta jest możliwe pod warunkiem posiadania przez pacjenta urządzenia z dostępem do sieci Internet, programu do obsługi poczty elektronicznej oraz kota pacjenta w systemie rejestracji na stronie www https://im-online.pl/site/login.

 

Rodzaje i warunki świadczonych konsultacji

 1. Klinika udziela pacjentom w formie elektronicznej na żądanie konsultacji (porad) medycznych związanych ze świadczeniem medycznym udzielonym uprzednio w terminie do 6 miesięcy przez Klinikę pacjentowi w siedzibie Centrum Zdrowia IMC na następujących zasadach:
  • w terminie do 6 tygodni od udzielonego przez Klinikę pacjentowi w siedzibie Centrum Zdrowia IMC świadczenia Pacjent ma prawo do trzech bezpłatnych pytań związanych z leczeniem,
  • z zastrzeżeniem pkt 1 powyżej w terminie do 6 miesięcy od udzielonego przez Klinikę pacjentowi w siedzibie Centrum Zdrowia IMC świadczenia Pacjent ma prawo do płatnych konsultacji medycznych wg aktualnego cennika.
 2. Pacjent za pośrednictwem konta pacjenta w systemie rejestracji na stronie www https://im-online.pl/site/login lub poprzez e mail wskazany w części I Regulaminu lit. b. b. ma prawo do formułowania zwięzłych pytań związanych ze stanem zdrowia oraz związanych ze świadczeniem medycznym udzielonym uprzednio w terminie do 6 miesięcy w siedzibie Centrum Zdrowia IMC. 
 3. Zawarcie umowy z pacjentem następuję w chwili wysłania za pośrednictwem systemu rejestracji na stronie www https://im-online.pl/site/login pytania przez pacjenta, zaś w przypadku konsultacji płatnych po dokonaniu przez pacjenta zapłaty za usługę medyczną – konsultację. 
 4. Klinika udziela konsultacji w terminie do 3 dni roboczych z wyłączeniem sobót od wysłania pytania i zawarcia umowy. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na konsultację, Klinika informuje o tym fakcie pacjenta w formie elektronicznej lub telefonicznej. 
 5. Klinika w związku z konsultacją jest uprawniona do wskazania pacjentowi na konieczność rejestracji w celu przeprowadzenia płatnej konsultacji pacjenta w siedzibie Centrum Zdrowia IMC. 
 6. Konsultacje są uzupełnieniem dokonanego świadczenia w siedzibie Centrum Zdrowia IMC i nie zastępują świadczeń medycznych udzielanych przez Klinikę w siedzibie Centrum Zdrowia IMC po badaniu pacjenta. 
 7. Klinika nie bierze odpowiedzialności za skutki podania przez pacjenta niepełnych lub nieprawdziwych danych i informacji na temat przedmiotu konsultacji w wysłanym pytaniu do Kliniki. 
 8. Pacjent ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, chyba, że w tym czasie Klinika udzieliła konsultacji wówczas następuje utrata prawa do odstąpienia – na co pacjent niniejszym wyraża zgodę.
 9. Odstąpienie następuję zgodnie z procedurą opisaną w art. 30 ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2017, poz. 683 t.j.) w formie pisemnej, elektronicznej zgodnie z formą kontaktu określoną w części I Regulaminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest załączony do niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Klinika gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty za usługę medyczną – konsultację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni w sposób tożsamy ze sposobem dokonania zapłaty przez pacjenta. 
 11. Klinika i pacjent wyłączają uprawnienie do wypowiedzenia zawartej umowy o wykonanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego – konsultacji.  

 

Wpłata za usługę medyczną – konsultację

 

 1. W przypadku płatnych konsultacji medycznych pacjent jest zobowiązany do dokonania zapłaty za konsultacje przy wysłaniu pytania wg cennika załączonego do niniejszego Regulaminu.
 2. Zapłata dokonywane jest bezgotówkowo na rachunek bankowy Kliniki, gotówką lub kartą w recepcji Centrum Zdrowia IMC.
 3. Zapłatę przy płatności bezgotówkowej należy przelać na następujący rachunek bankowy Kliniki nr Alior Bank 53 2490 0005 0000 4530 2372 3194.

 

Reklamacje

 

W związku z konsultacją Pacjent jest uprawniony do złożenia reklamacji zgodnie z częścią VII Regulaminu. 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Centrum Zdrowia IMC jest uprawnione do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez podanie nowej treści regulaminu z zachowaniem dotychczasowych postanowień Regulaminu do umów zawartych przed zmianą, daty obowiązywania nowego Regulaminu oraz powiadomienie pacjentów stacjonarnie w siedzibie Centrum Zdrowia IMC, w formie elektronicznej lub/i poprzez wysłanie powiadomień na adres e -mail pacjentów. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Umowy / usługi są zawierane / wykonywane są w języku polskim. 
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi pod marką Centrum Zdrowia IMC a Pacjentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 2018, poz. 1360 t.j.). 
 5. Centrum Zdrowia IMC informuje o możliwości poddania sporów wynikłych w związku z umowami zawartymi w formie elektronicznej, pod rozstrzygnięcie Stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl  
 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. 
 7. Regulamin jest dostępny:
  1. na stronie www.centrumimc.pl  z możliwością pobrania i zapisania w formie elektronicznej,
  2. przy zawieraniu umowy z Centrum Zdrowia IMC jest udostępniany z możliwością pobrania i zapisania w formie elektronicznej,
  3. w siedzibie Centrum Zdrowia IMC w formie papierowej.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.01.2023r.  

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY